Αρχική » ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ » Πανελλαδικές 2016 » Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Εορτολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Translate:

Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Πότε μπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή.

Αναβαθμολόγηση

Εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α΄ και β΄ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ βαθμ/τή. Αφού ο γ΄ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β΄ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α΄ και β΄ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες

Η κατανομη? των υποψηφι?ων στις αι?θουσες εξε?τασης για τα πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενα μαθη?ματα, γι?νεται με αλφαβητικη? σειρα? και με την ευθυ?νη της Λυκειακη?ς Επιτροπη?ς, η οποι?α συντα?σσει ονομαστικη? κατα?σταση εξεταζομε?νων σε κα?θε αι?θουσα. Η τοποθε?τηση των υποψηφι?ων στις θε?σεις και ο ε?λεγχος ει?ναι ευθυ?νη των επιτηρητω?ν. Παρε?κκλιση επιβα?λλεται στην περι?πτωση αδελφω?ν η? συγγενω?ν υποψηφι?ων.

Τι δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι υποψη?φιοι κατα? την ει?σοδο τους στην αι?θουσα της εξε?τασης δεν επιτρε?πεται να φε?ρουν μαζι? τους βιβλι?α, τετρα?δια, σημειω?σεις, διορθωτικο? υγρο? η? ταινι?α, κινητα? τηλε?φωνα, υπολογιστικε?ς μηχανε?ς, ηλεκτρονικα? με?σα μετα?δοσης πληροφοριω?ν η? επικοινωνι?ας, η? α?λλα αντικει?μενα, εκτο?ς απο? αυτα? που επιτρε?πονται συ?μφωνα με τις οδηγι?ες της Κ.Ε.Ε. η? της Διευ?θυνσης Εξετα?σεων και Πιστοποιη?σεων. Για τον ε?λεγχο υπευ?θυνοι ει?ναι οι επιτηρητε?ς.

Πότε μηδενίζεται ο υποψήφιος

Αν ο υποψη?φιος που εξετα?ζεται στα πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενα μαθη?ματα φε?ρει μαζι? του στην αι?θουσα στην οποι?α εξετα?ζεται αντικει?μενο η? με?σο απο? τα αναφερο?μενα στην παραγραφο 2 του α?ρθρου αυτου? η? αντιγρα?φει κατα? τη δια?ρκεια της εξε?τασης απο? βιβλι?ο η? οποιουδη?ποτε ει?δους σημειω?σεις η? απο? γραπτο? δοκι?μιο α?λλου εξεταζομε?νου, η? θορυβει? και δε συμμορφω?νεται με τις υποδει?ξεις των επιτηρητω?ν επιχειρω?ντας να αντιγρα?ψει η? εμποδι?ζοντας την εξε?ταση α?λλων εξετα? ζομε?νων η? δολιευ?εται με α?λλο τρο?πο την εξε?ταση του, απομακρυ?νεται απο? την αι?θουσα εξε?τασης με αιτιολογημε?νη απο?φαση της Λυκειακη?ς επιτροπη?ς και το γραπτο? δοκι?μιο βαθμολογει?ται απο? τη Λυκειακη? επιτροπη? με τον κατω?τερο βαθμο? μηδε?ν (0). Η Λυκειακη? επιτροπη? πριν απο? την επιβολη? της ανωτε?ρω ποινη?ς καλει? σε προφορικη? απολογι?α τον υποψη?φιο και συντα?σσει σχετικο? πρακτικο? που υπογρα?φεται απο? την τριμελη? Λυκειακη? Επιτροπη? και τον γραμματε?α αυτη?ς. Τα οποιαδη?ποτε αποδεικτικα? στοιχει?α επισυνα?πτονται στο πρακτικο?.

Αναβαθμολο?γηση ?Τελικο?ς γραπτο?ς βαθμο?ς μαθη?ματος

Μετα? την ολοκλη?ρωση της βαθμολο?γησης των γραπτω?ν δοκιμι?ων κα?θε μαθη?ματος συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του προηγου?μενου α?ρθρου, η επιτροπη? του Β.Κ. ελε?γχει τις διαφορε?ς βαθμολογι?ας μεταξυ? των δυ?ο βαθμολογητω?ν κα?θε γραπτου? δοκιμι?ου. Αν η διαφορα? βαθμολογι?ας ει?ναι ι?ση η? μικρο?τερη των δω?δεκα (12) μονα?δων στην κλι?μακα 0?100, τελικο?ς γραπτο?ς βαθμο?ς υπολογιζο?μενος στην κλι?μακα (0?20) ει?ναι το πηλι?κο της διαι?ρεσης του αθροι?σματος των βαθμω?ν των δυ?ο βαθμολογητω?ν δια του δε?κα (10).

Αν η διαφορα? μεταξυ? των βαθμολογιω?ν του α ? και β ? βαθμολογητη? ει?ναι μεγαλυ?τερη απο? δω?δεκα (12) μονα?δες στην κλι?μακα 0?100, το?τε καλυ?πτονται απο? την Επιτροπη? του Β.Κ. οι βαθμοι? και των δυ?ο βαθμολογητω?ν και το γραπτο? δι?νεται για αναβαθμολο?γηση σε τρι?το βαθμολογητη? (αναβαθμολογητη?). Ο τρι?τος βαθμολογη? τη?ς (αναβαθμολογητη?ς), ο οποι?ος επιλε?γεται μεταξυ? των βαθμολογητω?ν με μεγαλυ?τερη εκπαιδευτικη? εμπειρι?α και ει?ναι κατα? προτι?μηση Σχολικο?ς Συ?μβουλος η? Διευθυντη?ς Λυκει?ου η? καθηγητη?ς με βαθμο? τουλα?χιστον Δ ? της οικει?ας ειδικο?τητας που ε?χει διδα?ξει το μα?θημα, κατα? προτι?μηση για ε?να τουλα?χιστον ε?τος κατα? την τελευται?α διετι?α, διορθω?νει το γραπτο? δοκι?μιο με μαυ?ρο στυλο? με την ι?δια διαδικασι?α που αναφε?ρεται στο α?ρθρο 7 της παρου?σης και αναγρα?φει αριθμητικω?ς και ολογρα?φως στο ειδικο? πλαι?σιο του γραπτου? δοκιμι?ου το βαθμο? αναβαθμολο?γησης.

Τελικο?ς γραπτο?ς βαθμο?ς του γραπτου? δοκιμι?ου σε περι?πτωση αναβαθμολο?γησης του ει?ναι το πηλι?κο της διαι?ρεσης του αθροι?σματος των δυ?ο μεγαλυ?τερων βαθμω?ν των βαθμολογητω?ν δια του δε?κα (10).

Υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις,υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Υποψήφιοι για σχολές ενστόλων

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

Υποψήφιοι με το 10%

Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Υποψήφιοι με το 5%

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Αν κάποιος σπάσει το χέρι του λίγους μήνες πριν τις εξετάσεις μπορεί να εξεταστεί προφορικά;

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο μπορεί να εξεταστεί προφορικά. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά την 29 Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

Δήλωσα συμμετοχή σε ειδικό μάθημα αλλά τελικά το μετάνιωσα. Αυτό έχει επιπτώσεις στον υπολογισμό των μορίων μου και στα Τμήματα που δεν απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα;

Αν δηλώσατε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστείτε, απλώς θα αποκλειστείτε από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.

Δήλωσα συμμετοχή σε 5ο μάθημα αλλά τελικά δεν προσήλθα για εξέταση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Τα μόρια για κάθε πεδίο προκύπτουν από τα τέσσερα μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

Πέρα από τη δήλωση συμμετοχής σε ειδικό μάθημα υπάρχει και κάποια άλλη προϋπόθεση για να συμμετάσχω στις διαδικασίες εισαγωγής σε Τμήμα που απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα;

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Ποιες στρατιωτικές σχολές δεν θα δεχθούν υποψηφίους;

Όσον αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. Άρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2016.

Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Πότε θα καταθέσω τη σχετική αίτηση;

Για να είστε υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να  υποβληθεί  σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθείτε απ΄ το σχολείο σας την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2016) και να συμμετάσχετε στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Μπορώ να διεκδικήσω μια θέση στις σχολές της Πυροσβεστικής εξεταζόμενος με το παλιό σύστημα;

Τόσο η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (και για Πυροσβέστες και για ιδιώτες), όσο και η Σχολή Πυροσβεστών θα δεχτούν υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2016 με το ΝΕΟ σύστημα.

Με το παλιό σύστημα μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μόνο οι Πυροσβέστες.

Επιθυμούμε να διεκδικήσουμε συμμετοχή με το 10% στις στρατιωτικές σχολές. Αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού;

Όχι δεν αρκεί μόνο η κατάθεση του μηχανογραφικού. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων που επιθυμούν να συμπεριλάβουν  στις προτιμήσεις τους Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για Πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών.

Πηγή: ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »