Αρχική » ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ » Πανελλαδικές 2016 » Μηχανογραφικό Πανελλαδικών 2016

Ημερολόγιο

Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Εορτολόγιο

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Translate:

Μηχανογραφικό Πανελλαδικών 2016

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2016 ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη 15-6-2016 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 8-7-2016, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα :

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από σήμερα  Τετάρτη 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

– θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

– Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΕΠΑΛ και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί , όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 8-7-2016. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.

– Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2016, είτε με το Νέο είτε με το Παλαιό σύστημα και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο.

– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2014 ή 2015, διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τετάρτη 15-6-2016 μέχρι και την Τετάρτη 29-6-2016.

 Στα?δια υποβολη?ς Μηχανογραφικου? Δελτι?ου.

Με τον προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password) και τον 8ψη?φιο κωδικο? εξετα?σεων, οι υποψη?φιοι μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr.

Εκει? μπορου?ν να βρουν τον αριθμο? εισακτε?ων, βα?σεις παλιο?τερων ετω?ν, το ε?ντυπο Μ.Δ. με τις οδηγι?ες του και φυσικα? το ηλεκτρονικο? Μ.Δ. Με την ει?σοδο στο ηλεκτρονικο? Μ.Δ., βλε?πουν προσυμπληρωμε?να τα στοιχει?α τους και στη συνε?χεια τα τμη?ματα, ταξινομημε?να ανα? πεδι?ο (για τους υποψηφι?ους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ?) η? ανα? τομε?α (για τους υποψηφι?ους ΕΠΑΛ).

Αφου? κα?νουν μια πρω?τη επιλογη? με κα?ποιες προτιμη?σεις, αρχικα? πρε?πει να επιλε?ξουν Προσωρινη? Αποθη?κευση. Αυτη? τη διαδικασι?α της Προσωρινη?ς Αποθη?κευσης μπορου?ν να την κα?νουν ο?σες φορε?ς θε?λουν, με?χρι να νιω?σουν ε?τοιμοι.

Στην τελικη? τους επι?σκεψη, θα περα?σουν πα?λι ο?λα τα πρω?τα βη?ματα, αν θε?λουν θα αλλα?ξουν πα?λι κα?ποιες προτιμη?σεις τους και θα φτα?σουν στο τελικο? βη?μα της Οριστικοποι?ησης, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν.

Μετα? την Οριστικοποι?ηση, που πρε?πει να γι?νει με?σα στην προθεσμι?α, οι υποψη?φιοι δεν μπορου?ν να αλλα?ξουν το Μ.Δ. (πλην εξαι?ρεσης παρ. ΣΤ2) Με την Οριστικοποι?ηση, το Μ.Δ. αποκτα? πλε?ον αριθμο? πρωτοκο?λλου (πα?νω δεξια? στη σελι?δα) και πρε?πει αυτο? το οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. να το εκτυπω?σουν η?/και να το αποθηκευ?σουν στον υπολογιστη? τους.

Σε ο?λες τις ανωτε?ρω διαδικασι?ες, η ηλεκτρονικη? εφαρμογη? με ε?να φιλικο? στο χρη?στη περιβα?λλον, δι?νει συνε?χεια οδηγι?ες για τα βη?ματα του υποψηφι?ου.

Για τη διαδικασι?α και την υποβολη? του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοι? των Λυκει?ων θα παρε?χουν υποστη?ριξη στους υποψηφι?ους και θα διατι?θεται κα?ποιος υπολογιστη?ς του σχολει?ου, αν αυτο? ζητηθει?.

Οδηγι?ες για τους Διευθυντε?ς των Λυκει?ων

Οι Διευθυντε?ς των Λυκει?ων, οι καθηγητε?ς και οι αρμο?διες υπηρεσι?ες του Υπουργει?ου Παιδει?ας (ΚΕΣΥΠ), που ει?ναι επιφορτισμε?νοι για την ενημε?ρωση? και την παροχη? κα?θε βοη?θειας στους υποψηφι?ους, θα βρι?σκονται κοντα? στους μαθητε?ς και υποψηφι?ους καθ ?ο?λη τη δια?ρκεια και με?χρι την οριστικη? υποβολη? του μηχανογραφικου? δελτι?ου.

Κατα? πρω?τον, οι Διευθυντε?ς των Λυκει?ων χρησιμοποιω?ντας τον 7ψη?φιο κωδικο? Σχολικη?ς Μονα?δας και τον κωδικο? ασφαλει?ας της προηγου?μενης χρονια?ς, αποκτου?ν προ?σβαση στην ηλεκτρονικη? εφαρμογη? υποβολη?ς του μηχανογραφικου? δελτι?ου στο συ?νδεσμο http://school.it.minedu.gov.gr .

Με τον κωδικο? αυτο? ο Διευθυντη?ς η? ο εξουσιοδοτημε?νος απο? αυτο?ν χειριστη?ς, θα ελε?γχουν την εξε?λιξη της διαδικασι?ας, συ?μφωνα και με τις οδηγι?ες χρη?σης της εφαρμογη?ς.

Στη συνε?χεια, κα?θε υποψη?φιος (ο ι?διος η? κα?ποιος εξουσιοδοτημε?νος απο? τον ι?διο) θα προσε?ρχεται στο Λυ?κειο? του, θα ταυτοποιει?ται σε αυτο? και κατο?πιν θα δημιουργει?, με?σω της ηλεκτρονικη?ς εφαρμογη?ς, τον προσωπικο? του κωδικο? ασφαλει?ας (password).

Αν ανη?κει σε κα?ποια ειδικη? κατηγορι?α  προσκομι?ζει και τα απαραι?τητα δικαιολογητικα? για ε?λεγχο με μια σχετικη? αι?τηση. Το ΥΠΠΕΘ ε?χει δημιουργη?σει αρχει?ο (βα?ση δεδομε?νων υποψηφι?ων ε?τους 2016) συ?μφωνα με τις Αιτη?σεις- Δηλω?σεις του Φεβρουαρι?ου.

Αν προ?κειται για υποψηφι?ους (ημερη?σιων ΓΕΛ η? ημερη?σιων ΕΠΑΛ ετω?ν 2014 η? 2015) για το ποσοστο? 10% των θε?σεων εισακτε?ων, αυτοι? οι υποψη?φιοι μπορου?ν να προσε?ρχονται για να δημιουργη?σουν το δικο? τους προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password) σε οποιοδη?ποτε ημερη?σιο ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ και κατα? προτι?μηση στο ημερη?σιο ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ που ει?ναι πλησιε?στερο στην κατοικι?α τους η? στο Λυ?κειο αποφοι?τηση?ς τους.

Για το 10% των θε?σεων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, υπενθυμι?ζεται ο?τι συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του α?ρθρου 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α ?), οι υποψη?φιοι του 2014 διεκδικου?ν το 40% των θε?σεων και οι υποψη?φιοι του 2015 διεκδικου?ν το 60% των θε?σεων εισακτε?ων.

Ο υποψη?φιος θα μπορει? πλε?ον, με τον προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password) με?σω διαδικτυ?ου στην ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr να επεξεργαστει? και να οριστικοποιη?σει το μηχανογραφικο? του δελτι?ο, στη συγκεκριμε?νη προθεσμι?α.

Στην ι?δια ηλεκτρονικη? διευ?θυνση θα παρε?χονται στους υποψηφι?ους αναλυτικε?ς οδηγι?ες χρη?σης και υποβολη?ς του μηχανογραφικου?, χρη?σιμοι συ?νδεσμοι, στατιστικα? και βα?σεις εισακτε?ων.

Οι υποψη?φιοι θα μπορου?ν να υποβα?λουν οριστικα? το μηχανογραφικο? τους δελτι?ο απο? οποιονδη?ποτε Η/Υ που ε?χει προ?σβαση στο διαδι?κτυο, χωρι?ς υποχρεωτικα? τη μεσολα?βηση της σχολικη?ς μονα?δας.

Για ο?σους υποψηφι?ους που, για οποιονδη?ποτε λο?γο, επιλε?ξουν να οριστικοποιη?σουν το μηχανογραφικο? τους δελτι?ο στο Λυ?κειο? τους, θα πρε?πει να τους παρε?χεται η δυνατο?τητα χρη?σης των Η/Υ του Λυκει?ου, η ελευ?θερη προ?σβαση στο διαδι?κτυο και οποιαδη?ποτε βοη?θεια η? συμβουλη? ζητη?σουν απο? τους καθηγητε?ς τους.

Οι Δ/ντε?ς των Λυκει?ων πρε?πει να μεριμνη?σουν ω?στε :

α) ο?λοι οι υποψη?φιοι να προσε?λθουν για να δημιουργη?σουν τον προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password)

β) να χαρακτηρι?σουν τους (ελα?χιστους) υποψηφι?ους που τυχο?ν ανη?κουν σε μι?α ειδικη? κατηγορι?α (βλ. παρ. ΣΤ1), κατο?πιν ελε?γχου των απαιτου?μενων δικαιολογητικω?ν και συ?μφωνα με σχετικη? αι?τηση του υποψηφι?ου γ) να παρακολουθου?ν και να ενημερω?νουν τους υποψη?φιους που δεν ε?χουν υποβα?λει / οριστικοποιη?σει το Μηχανογραφικο? τους Δελτι?ο, για την προθεσμι?α υποβολη?ς του μηχανογραφικου? δελτι?ου.
Εξυπακου?εται ο?τι η ο?λη διαδικασι?α αφορα? ο?λους τους υποψηφι?ους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ει?τε ει?ναι του Νε?ου ει?τε του Παλαιου? συστη?ματος, ει?τε για το 90% ει?τε για το 10% των θε?σεων εισακτε?ων.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Β1. Δικαιου?χοι υποβολη?ς Μ.Δ. ΓΕΛ με το νε?ο συ?στημα

Δικαι?ωμα να υποβα?λουν φε?τος μηχανογραφικο? δελτι?ο ΓΕΛ με το νε?ο συ?στημα ε?χουν οι υποψη?φιοι που υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση και συμμετει?χαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις του 2016 με το νε?ο συ?στημα.

Η δημιουργι?α του κωδικου? ασφαλει?ας (password) απο? αυτου?ς τους υποψηφι?ους για υποβολη? μηχανογραφικου? δελτι?ου, θα γι?νεται στα ΓΕΛ που υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση.

Τε?λος, ο?σοι απο?φοιτοι με την Αι?τηση-Δη?λωση του Φεβρουαρι?ου δη?λωσαν υποψηφιο?τητα για νε?α εξε?ταση με το νε?ο συ?στημα, δεν ανακα?λεσαν την Αι?τηση-Δη?λωση πριν τις εξετα?σεις και τελικα? δεν προση?λθαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μα?θημα, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των πανελλαδικω?ν εξετα?σεων ΓΕΛ προσε?ρχονται στο Λυ?κειο? τους, ω?στε να υπαχθου?ν στο ποσοστο? του 10% των θε?σεων με το παλαιο? συ?στημα, χωρι?ς νε?α εξε?ταση, εφο?σον το επιθυμου?ν, και εφο?σον ει?ναι κα?τοχοι βεβαι?ωσης προ?σβασης 2014 η? 2015 απο? ημερη?σιο ΓΕΛ η? ημερη?σιο ΕΠΑΛ (ομα?δα Β ?).

Β2. Δικαιολογητικα? για τον κωδικο? ασφαλει?ας

Οι υποψη?φιοι ΓΕΛ που εξετα?στηκαν φε?τος με το νε?ο συ?στημα, για να δημιουργη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα επιδεικνυ?ουν στο Λυ?κειο? τους το δελτι?ο εξεταζομε?νου η? την αστυνομικη? τους ταυτο?τητα. Σε περι?πτωση εξουσιοδοτημε?νου απο? τον υποψη?φιο εκπροσω?που, θα κατατι?θεται στο Λυ?κειο η πρωτο?τυπη εξουσιοδο?τηση, θεωρημε?νη για το γνη?σιο της υπογραφη?ς απο? αρμο?δια αρχη?. Εξυπακου?εται, ο?τι πρου?πο?θεση για τη συμμετοχη? στη διαδικασι?α επιλογη?ς ει?ναι η απο?κτηση-κατοχη? τι?τλου απο?λυσης για ο?λους τους υποψηφι?ους.

Ε?νας επιπλε?ον ε?λεγχος απο? τους Δ/ντε?ς των Εσπερινω?ν ΓΕΛ θα γι?νεται για τους υποψηφι?ους εσπερινω?ν ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμε?να, ο?ταν ο υποψη?φιος αυτο?ς προσε?ρχεται στο εσπερινο? ΓΕΛ, προκειμε?νου να δημιουργη?σει προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα ζητει?ται απο? τον υποψη?φιο βεβαι?ωση του οικει?ου σχολει?ου, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι φοι?τησε και τις δυ?ο τελευται?ες τα?ξεις στο Εσπερινο? Λυ?κειο (απαιτει?ται πλη?ρης φοι?τηση για ο?σους ε?λαβαν απολυτη?ριο απο? το σχολικο? ε?τος 2012-2013 και εφεξη?ς), εκτο?ς αν υπα?γεται σε εξαιρε?σεις, οπο?τε αντι? της βεβαι?ωσης φοι?τησης υποβα?λλει κατα? περι?πτωση:

ι. Ληξιαρχικη? πρα?ξη θανα?του του ενο?ς τουλα?χιστον των γονε?ων η?

ιι. Απο?φαση πρωτοβα?θμιας η? δευτεροβα?θμιας υγειονομικη?ς επιτροπη?ς απο? την οποι?α να προκυ?πτει η α?νω του 67% αναπηρι?α του ενο?ς τουλα?χιστον των γονε?ων η? του γονε?α που ε?χει την επιμε?λεια? του η?

ιιι. Βεβαι?ωση οικει?ου Λυκει?ου απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ενεγρα?φη στην τελευται?α τα?ξη του Εσπερινου? Λυκει?ου μετα? τη συμπλη?ρωση του 25ου ε?τους της ηλικι?ας του η?

ιv. Βεβαι?ωση οικει?ου φορε?α ο?τι κατα? τη δια?ρκεια της φοι?τηση?ς του στην τελευται?α τα?ξη του Εσπερινου? Λυκει?ου ακολουθου?σε προ?γραμμα απεξα?ρτησης το οποι?ο λειτουργου?σε τις προμεσημβρινε?ς ω?ρες της ημε?ρας.

Αν δεν προσκομι?ζει κα?τι απο? τα ανωτε?ρω, δεν θα του αποδι?δεται προσωπικο?ς κωδικο?ς ασφαλει?ας (password).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ?) ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Γ1. Δικαιου?χοι υποβολη?ς Μ.Δ. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ? με το παλαιο? συ?στημα

Δικαι?ωμα να υποβα?λουν φε?τος μηχανογραφικο? δελτι?ο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ? με το παλαιο? συ?στημα ε?χουν οι :

α) Υποψη?φιοι που υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση και συμμετει?χαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις του 2016 με το παλαιο? συ?στημα.

β) Υποψη?φιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ? που απε?κτησαν Βεβαι?ωση Προ?σβασης ημερη?σιου ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ Β ? κατα? τα ε?τη 2014 η? 2015, οι οποι?οι διεκδικου?ν το 10% των θε?σεων εισακτε?ων, χωρι?ς νε?α εξε?ταση.

Η δημιουργι?α του κωδικου? ασφαλει?ας (password) απο? ο?λους τους ανωτε?ρω υποψηφι?ους για υποβολη? μηχανογραφικου? δελτι?ου, θα γι?νεται στα Λυ?κεια ως εξη?ς :

Ο?σοι υποψη?φιοι (μαθητε?ς και απο?φοιτοι) υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση για συμμετοχη? στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις του 2016 των ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ-Β ? με το παλαιο? συ?στημα, θα απευθυνθου?ν στο αντι?στοιχο ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ.

Ο?σοι απο?φοιτοι- κα?τοχοι βεβαι?ωσης προ?σβασης 2014 η? 2015 απο? ημερη?σιο ΓΕΛ η? ημερη?σιο ΕΠΑΛ (ομα?δα Β ?) θα υποβα?λουν μηχανογραφικο? δελτι?ο για το 10% των θε?σεων εισακτε?ων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, θα απευθυνθου?ν σε οποιοδη?ποτε ημερη?σιο ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ, κατα? προτι?μηση στο πλησιε?στερο στην κατοικι?α τους η? εκει?νο της αποφοι?τηση?ς τους.

Τε?λος, ο?σοι απο?φοιτοι με την Αι?τηση-Δη?λωση του Φεβρουαρι?ου δη?λωσαν υποψηφιο?τητα για νε?α εξε?ταση με το παλαιο? συ?στημα, δεν ανακα?λεσαν την Αι?τηση-Δη?λωση πριν τις εξετα?σεις και τελικα? δεν προση?λθαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μα?θημα, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των πανελλαδικω?ν εξετα?σεων ΓΕΛ προσε?ρχονται στο Λυ?κειο? τους, για να τους επιστραφει? η Βεβαι?ωση Προ?σβασης, ω?στε να υπαχθου?ν τελικα? στο ποσοστο? του 10% των θε?σεων, χωρι?ς νε?α εξε?ταση.

Δικαιολογητικα? για τον κωδικο? ασφαλει?ας

Οι υποψη?φιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ? που εξετα?στηκαν φε?τος με το παλαιο? συ?στημα, για να δημιουργη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα επιδεικνυ?ουν στο Λυ?κειο? τους το δελτι?ο εξεταζομε?νου η? την αστυνομικη? τους ταυτο?τητα. Σε περι?πτωση εξουσιοδοτημε?νου απο? τον υποψη?φιο εκπροσω?που, θα κατατι?θεται στο Λυ?κειο η πρωτο?τυπη εξουσιοδο?τηση, θεωρημε?νη για το γνη?σιο της υπογραφη?ς απο? αρμο?δια αρχη?.

Οι υποψη?φιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ? για το 10% για να δημιουργη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα επιδεικνυ?ουν στο Λυ?κειο την πρωτο?τυπη Βεβαι?ωση Προ?σβασης και την αστυνομικη? τους ταυτο?τητα. Σε περι?πτωση εξουσιοδοτημε?νου απο? τον υποψη?φιο εκπροσω?που, θα κατατι?θεται στο Λυ?κειο η πρωτο?τυπη εξουσιοδο?τηση, θεωρημε?νη για το γνη?σιο της υπογραφη?ς απο? αρμο?δια αρχη?.

Εξυπακου?εται, ο?τι πρου?πο?θεση για τη συμμετοχη? στη διαδικασι?α επιλογη?ς ει?ναι η απο?κτηση-κατοχη? τι?τλου απο?λυσης και Βεβαι?ωσης Προ?σβασης για τους υποψηφι?ους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ?.

Ε?νας επιπλε?ον ε?λεγχος απο? τους Δ/ντε?ς των Εσπερινω?ν ΓΕΛ θα γι?νεται για τους υποψηφι?ους εσπερινω?ν ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμε?να, ο?ταν ο υποψη?φιος αυτο?ς προσε?ρχεται στο εσπερινο? ΓΕΛ, προκειμε?νου να δημιουργη?σει προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα ζητει?ται απο? τον υποψη?φιο βεβαι?ωση του οικει?ου σχολει?ου, απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι φοι?τησε και τις δυ?ο τελευται?ες τα?ξεις στο Εσπερινο? Λυ?κειο (απαιτει?ται πλη?ρης φοι?τηση για ο?σους ε?λαβαν απολυτη?ριο απο? το σχολικο? ε?τος 2012-2013 και εφεξη?ς), εκτο?ς αν υπα?γεται σε εξαιρε?σεις, οπο?τε αντι? της βεβαι?ωσης φοι?τησης υποβα?λλει κατα? περι?πτωση:

ι. Ληξιαρχικη? πρα?ξη θανα?του του ενο?ς τουλα?χιστον των γονε?ων η?

ιι. Απο?φαση πρωτοβα?θμιας η? δευτεροβα?θμιας υγειονομικη?ς επιτροπη?ς απο? την οποι?α να προκυ?πτει η α?νω του 67% αναπηρι?α του ενο?ς τουλα?χιστον των γονε?ων η? του γονε?α που ε?χει την επιμε?λεια? του η?

ιιι. Βεβαι?ωση οικει?ου Λυκει?ου απο? την οποι?α να προκυ?πτει ο?τι ενεγρα?φη στην τελευται?α τα?ξη του Εσπερινου? Λυκει?ου μετα? τη συμπλη?ρωση του 25ου ε?τους της ηλικι?ας του η?

ιv. Βεβαι?ωση οικει?ου φορε?α ο?τι κατα? τη δια?ρκεια της φοι?τηση?ς του στην τελευται?α τα?ξη του Εσπερινου? Λυκει?ου ακολουθου?σε προ?γραμμα απεξα?ρτησης το οποι?ο λειτουργου?σε τις προμεσημβρινε?ς ω?ρες της ημε?ρας.

Αν δεν προσκομι?ζει κα?τι απο? τα ανωτε?ρω, δεν θα του αποδι?δεται προσωπικο?ς κωδικο?ς ασφαλει?ας (password).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δικαιου?χοι υποβολη?ς Μ.Δ. ΕΠΑΛ με το νε?ο συ?στημα

Δικαι?ωμα να υποβα?λουν φε?τος μηχανογραφικο? δελτι?ο ΕΠΑΛ με το νε?ο συ?στημα ε?χουν οι υποψη?φιοι που υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση και συμμετει?χαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ΕΠΑΛ του 2016 με το νε?ο συ?στημα.

Η δημιουργι?α του κωδικου? ασφαλει?ας (password) απο? αυτου?ς τους υποψηφι?ους για υποβολη? μηχανογραφικου? δελτι?ου, θα γι?νεται στα ΕΠΑΛ που υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση.

Τε?λος, ο?σοι απο?φοιτοι με την Αι?τηση-Δη?λωση του Φεβρουαρι?ου δη?λωσαν υποψηφιο?τητα για νε?α εξε?ταση με το νε?ο συ?στημα, δεν ανακα?λεσαν την Αι?τηση-Δη?λωση πριν τις εξετα?σεις και τελικα? δεν προση?λθαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ΕΠΑΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μα?θημα, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των πανελλαδικω?ν εξετα?σεων ΕΠΑΛ προσε?ρχονται στο Λυ?κειο? τους, ω?στε να υπαχθου?ν στο ποσοστο? του 10% των θε?σεων με το παλαιο? συ?στημα, χωρι?ς νε?α εξε?ταση, εφο?σον το επιθυμου?ν, και εφο?σον ει?χαν συμμετα?σχει στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις των ημερησι?ων ΕΠΑΛ-Α ? το 2014 η? 2015.

Δικαιολογητικα? για τον κωδικο? ασφαλει?ας

Οι υποψη?φιοι ΕΠΑΛ που εξετα?στηκαν φε?τος με το νε?ο συ?στημα, για να δημιουργη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα επιδεικνυ?ουν στο Λυ?κειο? τους το δελτι?ο εξεταζομε?νου η? την αστυνομικη? τους ταυτο?τητα. Σε περι?πτωση εξουσιοδοτημε?νου απο? τον υποψη?φιο εκπροσω?που, θα κατατι?θεται στο Λυ?κειο η πρωτο?τυπη εξουσιοδο?τηση, θεωρημε?νη για το γνη?σιο της υπογραφη?ς απο? αρμο?δια αρχη?.

Εξυπακου?εται, ο?τι πρου?πο?θεση για τη συμμετοχη? στη διαδικασι?α επιλογη?ς ει?ναι η απο?κτηση-κατοχη? τι?τλου απο?λυσης για ο?λους τους υποψηφι?ους.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ?) ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ε1. Απο?κτηση κωδικου? ασφαλει?ας (password) απο? τους υποψηφι?ους ΕΠΑΛ (ομα?δα Α ?) με το παλαιο? συ?στημα.
Δικαι?ωμα να υποβα?λουν φε?τος μηχανογραφικο? δελτι?ο ε?χουν οι :

α)Υποψη?φιοι ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) που υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση και συμμετει?χαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις των ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) του 2016 με το παλαιο? συ?στημα.

β) Υποψη?φιοι που ε?λαβαν με?ρος και συμμετει?χαν στη διαδικασι?α επιλογη?ς των πανελλαδικω?ν εξετα?σεων ημερησι?ων ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) κατα? τα ε?τη 2014 η? 2015, οι οποι?οι διεκδικου?ν το 10% των θε?σεων εισακτε?ων, χωρι?ς νε?α εξε?ταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψη?φιοι που συμμετει?χαν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις ημερησι?ων ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) των ετω?ν 2014 η? 2015 και επιθυμου?ν να ει?ναι υποψη?φιοι για το 10% των θε?σεων εισακτε?ων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, οφει?λουν να γνωρι?ζουν ο?τι συμμετε?χουν με τη βαθμολογι?α που πε?τυχαν κατα? την τελευται?α τους εξε?ταση στα πανελλαδικω?ς εξεταζο?μενα μαθη?ματα (2 γενικη?ς παιδει?ας-2 ειδικο?τητας) και τα ειδικα? μαθη?ματα, χωρι?ς να εξεταστου?ν ξανα? σε κα?ποιο απο? τα προηγου?μενα και μπορου?ν να δηλω?σουν στο Μηχανογραφικο? Δελτι?ο ε?τους 2016, μο?νο τα τμη?ματα του Τομε?α με τον οποι?ο η?ταν υποψη?φιοι κατα? την τελευται?α τους εξε?ταση (Πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ημερησι?ων ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) των ετω?ν 2014 η? 2015).

Η δημιουργι?α του κωδικου? ασφαλει?ας (password) απο? ο?λους τους ανωτε?ρω υποψηφι?ους για υποβολη? μηχανογραφικου? δελτι?ου, θα γι?νεται στα Λυ?κεια ως εξη?ς :

1) Ο?σοι υποψη?φιοι – μαθητε?ς και απο?φοιτοι – υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση για συμμετοχη? στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) ε?τους 2016 με το παλαιο? συ?στημα, θα απευθυνθου?ν στο ΕΠΑ.Λ υποβολη?ς της Αι?τησης-Δη?λωσης.

2) Ο?σοι απο?φοιτοι διεκδικου?ν το 10% των θε?σεων εισακτε?ων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, θα απευθυνθου?ν σε οποιοδη?ποτε ημερη?σιο ΕΠΑ.Λ, κατα? προτι?μηση στο πλησιε?στερο στην κατοικι?α τους η? εκει?νο της αποφοι?τηση?ς τους.

Ο?σοι απο?φοιτοι υπε?βαλαν Αι?τηση-Δη?λωση το Φεβρουα?ριο αλλα? δεν ε?καναν ανα?κληση και παρα?λληλα δεν προση?λθαν σε ΚΑΝΕΝΑ μα?θημα κατα? τις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις ημερησι?ων ΕΠΑ.Λ (Ομα?δα Α ?) με το παλαιο? συ?στημα, εφο?σον επιθυμου?ν να διεκδικη?σουν το 10% των θε?σεων εισακτε?ων χωρι?ς νε?α εξε?ταση, θα απευθυνθου?ν ξανα? στο ΕΠΑ.Λ υποβολη?ς της Αι?τησης-Δη?λωσης, μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των πανελλαδικω?ν εξετα?σεων ΕΠΑ.Λ.

Ε2. Δικαιολογητικα? για τον κωδικο? ασφαλει?ας

Οι υποψη?φιοι ΕΠΑ.Λ-Α ? που εξετα?στηκαν φε?τος με το παλαιο? συ?στημα, για να δημιουργη?σουν προσωπικο?
κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα επιδεικνυ?ουν στο Λυ?κειο? τους το δελτι?ο εξεταζομε?νου η? την αστυνομικη? τους ταυτο?τητα. Σε περι?πτωση εξουσιοδοτημε?νου απο? τον υποψη?φιο εκπροσω?που, θα κατατι?θεται στο Λυ?κειο η πρωτο?τυπη εξουσιοδο?τηση, θεωρημε?νη για το γνη?σιο της υπογραφη?ς απο? αρμο?δια αρχη?.

Οι υποψη?φιοι ΕΠΑ.Λ-Α ? για το 10% για να δημιουργη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password), θα επιδεικνυ?ουν στο Λυ?κειο τον πρωτο?τυπο τι?τλο απο?λυσης (απολυτη?ριο ΕΠΑ.Λ, πτυχι?ο Β ? κυ?κλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικω?ν Λυκει?ων).

Σε περι?πτωση εξουσιοδοτημε?νου απο? τον υποψη?φιο εκπροσω?που, θα κατατι?θεται στο Λυ?κειο η πρωτο?τυπη εξουσιοδο?τηση, θεωρημε?νη για το γνη?σιο της υπογραφη?ς απο? αρμο?δια αρχη?.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΣΤ1. Ειδικε?ς κατηγορι?ες υποψηφι?ων

Την ι?δια περι?οδο που ο?λοι οι υποψη?φιοι θα προσε?λθουν στο Λυ?κειο? τους για να αποκτη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφα?λειας (password), προσε?ρχονται και οι κατωτε?ρω υποψη?φιοι με τα δικαιολογητικα? τους για ε?λεγχο, αν τυχο?ν ανη?κουν σε κα?ποια απο? τις δυ?ο παρακα?τω ειδικε?ς κατηγορι?ες υποβα?λλοντας σχετικη? αι?τηση:

1. Οι υποψη?φιοι εκκλησιαστικω?ν Λυκει?ων διεκδικου?ν επιπλε?ον θε?σεις μο?νο στις Ανω?τατες Εκκλησιαστικε?ς Ακαδημι?ες, ενω? στα υπο?λοιπα τμη?ματα και σχολε?ς διεκδικου?ν τις ι?διες θε?σεις με τους υπο?λοιπους υποψηφι?ους. Οι μαθητε?ς της τελευται?ας τα?ξης εκκλησιαστικω?ν Λυκει?ων θα ει?ναι η?δη χαρακτηρισμε?νοι στο ηλεκτρονικο? Μ.Δ. ως ειδικη? κατηγορι?α χωρι?ς να προσκομι?σουν στο Λυ?κειο? τους κανε?να απολυ?τως δικαιολογητικο?, ενω? οι απο?φοιτοι εκκλησιαστικω?ν Λυκει?ων, προσκομι?ζουν αντι?γραφο βεβαι?ωσης προ?σβασης, απ ? ο?που προκυ?πτει ο?τι αποφοι?τησαν απο? εκκλησιαστικο? Λυ?κειο θα χαρακτηρι?ζονται ως ειδικη? κατηγορι?α απο? τον (Υπο?)Διευθυντη? του Λυκει?ου.

2. Οι Ε?λληνες πολι?τες μουσουλμανικη?ς μειονο?τητας της Θρα?κης που ει?ναι κα?τοχοι Βεβαι?ωσης Προ?σβασης του ε?τους 2014 η? 2015 (για το 10%) η? ο?σοι συμμετε?χουν στις πανελλη?νιες εξετα?σεις 2016 των ΓΕΛ η? ΕΠΑΛ εντα?σσονται σε ειδικη? κατηγορι?α υποψηφι?ων. Οι υποψη?φιοι αυτοι?, πρε?πει να προσκομι?σουν στο Λυ?κειο βεβαι?ωση Δη?μου του Νομου? Ξα?νθης, Ροδο?πης η? Ε?βρου, στα δημοτολο?για του οποι?ου ει?ναι γραμμε?νοι. Αν ε?χουν μετεγγραφει? σε α?λλο Δη?μο α?λλης περιοχη?ς το?τε πρε?πει απο? τη βεβαι?ωση του συγκεκριμε?νου Δη?μου να προκυ?πτει ο?τι μετεγγρα?φηκαν σ? αυτο?ν, απο? Δη?μο των ανωτε?ρω Νομω?ν. Μετα? τον ε?λεγχο της ανωτε?ρω βεβαι?ωσης, χαρακτηρι?ζονται απο? τον (Υπο)Διευθυντη? του Λυκει?ου ως ειδικη? κατηγορι?α.

ΣΤ2. Αναι?ρεση Οριστικοποι?ησης ? εκ νε?ου Οριστικοποι?ηση.

Με τις διατα?ξεις της Φ.253/21812/Β6/2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 358 Β ?/2013), ο υποψη?φιος (ο ι?διος η? νο?μιμα εξουσιοδοτημε?νος εκπρο?σωπος), με?σα στην προθεσμι?α υποβολη?ς, ακο?μα και αν ε?χει η?δη οριστικοποιη?σει το Μ.Δ., μπορει? να προσε?λθει στο Λυ?κειο, στο οποι?ο απε?κτησε το password και να υποβα?λει σχετικη? αι?τηση (με πρωτο?κολλο του Λυκει?ου), ζητω?ντας να αναιρεθει? το η?δη οριστικοποιημε?νο Μ.Δ.

Ο εντεταλμε?νος για την ηλεκτρονικη? εφαρμογη? εκπαιδευτικο?ς θα μπαι?νει στην εφαρμογη? και θα αποδεσμευ?ει τον υποψη?φιο, αναιρω?ντας-ακυρω?νοντας το η?δη οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. Απο? εδω? και πε?ρα, το Μ.Δ. θα εμφανι?ζεται μο?νο προσωρινα? αποθηκευμε?νο (και ΟΧΙ οριστικοποιημε?νο).

Ο υποψη?φιος λοιπο?ν θα πρε?πει να ξαναμπει? στην εφαρμογη? εντο?ς των συγκεκριμε?νων ημερομηνιω?ν, να τροποποιη?σει το Μ.Δ. και να το Οριστικοποιη?σει εκ νε?ου (αυτο? το τελικο? Μ.Δ. θα αποκτη?σει αυτο?ματα νε?ο αριθμο? πρωτοκο?λλου), γιατι? αλλιω?ς δεν θα ε?χει Μ.Δ


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρχείο

Translate »